اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۵۰۷۴۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۵۰۷۴۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۵۰۷۴۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۵۲۷۹۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان سهند - کوچه متحیری - پلاک 1 - واحد 14

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان سهند - کوچه متحیری - پلاک 1 - واحد 14

  • :
  • ۸۸۵۰۷۴۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۸۸۵۰۷۴۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۸۸۵۰۷۴۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۸۸۵۲۷۹۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای مهیار کاشی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۸۸۵۰۷۴۵۹
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۸۸۵۲۷۹۲۷
 

آدرس